ระบบนิเวศบนบก

รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ระบบนิเวศบนบก ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ระบบนิเวศบนบก
- ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial Ecosystem)
- ความหมายของคำว่า ระบบนิเวศ (Ecosystem)
- ระบบนิเวศเกษตร (Agricultural Ecosystem)
- องค์ประกอบของระบบนิเวศ
- องค์ประกอบที่มีชีวิต (Biotic Component)
- ความหมาย ผู้บริโภคปฐมภูมิ (Primary Consumer)
- ความหมาย ผู้บริโภคทุติยภูมิ (Secondary Consumer)
- ความหมาย ผู้บริโภคตติยภูมิ (Tertiary Consumber)
- องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Component)
- การทดลองเรื่องระบบนิเวศบนบก
 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)

จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก่อนหน้า