เบี้ยวหนี้ กยศ. จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

5 ก.ค. ของทุกปี คือวันครบกำหนดชำระหนี้คืนของ"กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" หรือ"กยศ."สำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ผ่อนชำระคืนในปี 2563 จะต้องชำระเงินคืนตามที่ กยศ. กำหนดภายในวันที่ 5 ก.ค. 63

การชำระหนี้ครบตามเวลาที่ กยศ. กำหนด นอกจากจะช่วยให้รุ่นน้องมีได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังทำให้ลูกหนี้ที่ชำระเงินคืนมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีด้วย

ทว่า ข่าวคราวก็ยึดทรัพย์ และคดีความเกี่ยวกับ กยศ. ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยๆซึ่งหลายครั้งเริ่มต้นจากความไม่เข้าใจหลักเกณ์การไม่ชำระหนี้ กยศ. คืน ตามเวลาและจำนวนเงินที่กำหนด หรือความพยายาม "เบี้ยวหนี้" ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรกับตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมเงื่อนไขต่างๆ ของ กยศ. ที่จะถูกนำมาใช้เมื่อ "ลูกหนี้" ผิดนัดชำระหนี้ "กยศ."ดังนี้

ผิดนัดชำระหนี้ ต้องโดนค่าปรับ
ตามปกติ กองทุนจะมีหนังสือแจ้งภาระหนี้ ส่งไปถึงผู้กู้ยืม 1 ครั้ง ก่อนวันครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก โดยจะส่งไปยังที่อยู่เดิมตามภูมิลำเนาของผู้กู้ยืม หรือตามที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์

โดย ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 1% ต่อปี โดยต้องคืน ให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้ ทั้งนี้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 ก.ค. หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ โดยการชำระหนี้งวดต่อๆ ไปผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชำระที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตรา 1% ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 ก.ค.ของทุกปี

หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกำหนด

ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืน ปัจจุบันอยู่ที่ 7.5% ต่อปี(ปรับลดจาก 12-18% เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62ส่วนงวดที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 62 ยังคิดอัตราเบี้ยปรับเท่าเดิม คือ 12-18% ต่อปี

เครดิตข่าวโดย: กรุงเทพธุรกิจ
เรื่องอื่นๆ
ก่อนหน้า