สำนักงบประมาณ


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงบประมาณ
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 4 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 11 - 31 มี.ค. 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง

เปิดรับสมัครสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 11-31 มีนาคม 2563
https://bb.thaijobjob.com/

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า