สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
ประเภท พนักงานราชการ
จำนวนอัตรา 10 อัตรา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 06 - 12 มี.ค. 2563

ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโลจิสติกส์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางการวางผังเมือง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 12 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nesdc.thaijobjob.com/

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า