สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่12


ประกาศรับสมัครงานราชการ
หน่วยงาน สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่12
ประเภท ลูกจ้าง
จำนวนอัตรา 1 อัตรา
จังหวัด สงขลา
วันที่เปิด-ปิดสมัคร 16 - 20 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ประสานงานงานโครงการด้านโปรแกรมและติดตามประเมินผลด้านเอชไอวี
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี-โททุกสาขา (หากสำเร็จการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) (อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

ดาวโหลดไฟล์แนบ
- ไฟล์แนบที่ 1
เรื่องอื่นๆ

กรมที่ดิน

ก่อนหน้า