จุฬาฯ ออกประกาศให้สอนผ่านออนไลน์ สอบปลายภาค ใช้วัดผลวิธีอื่นแทนจัดสอบ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ลงวันที่ 5 มีนาคมนั้น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยมีความห่วงใย และตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนิสิต บุคลากรตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ตามประกาศจุฬาฯ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ
อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 2) ดังนี้

ข้อ 1 มหาวิทยาลัยขอให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์โดยเร็วที่สุด ซึ่งอาจเป็นการสอนสด หรือสอนโดยบันทึกไฟล์ภาพ และเสียงไว้ล่วงหน้าก็ได้

ข้อ 2 ในรายวิชาที่มีผู้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ไปจนสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชานั้น

ข้อ 3 ในรายวิชาภาคปฏิบัติ ให้ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ฯลฯ

ข้อ 4 สำหรับการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 ข้อให้ผู้สอนพิจารณาปรับเกณฑ์ และวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของรายวิชาการ และสถานการณ์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 ของจำนวนเวลาในการเข้าชั้นเรียนที่เป็นเงื่อนไขในการมีสิทธิสอบ ขอให้ผู้สอบพิจารณาใช้การวัด และประเมินผลด้วยวิธีการอื่นที่สามารถประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนการจัดสอบ ฯลฯ

เครดิตข่าวโดย: matichon
เรื่องอื่นๆ
ก่อนหน้า